Kategori: Sosyoloji

----------------------- R E K L A M L A R -----------------------
0

Yüzyılın Sorunları Ve Sosyoloji 2

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, hayatın her alanında hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığının bir yüzyıl olarak kabul edilmektedir. Kitle iletişim araçlarının gündelik yaşamı sürdürmede çok etkili işlevler üstlenmesi, bireyler arası ilişkilerde yeni kavram ve kurumları ortaya...

0

Hangi Özel Okul?

Gelecek baskısını her geçen gün üzerinde daha da ağır hisseden ve bir an önce içinde bulunduğu kısırdöngüden çıkıp yeni ufuklara sıçramak isteyen eğitimcilerin, her geçen gün çocuklarına nerede ve nasıl bir eğitim aldırmaları gerektiğini...

0

Beyoğlu Halk Evi 1931-1951

“Beyoğlu Halkevi’nin bütün kollarında canlı bir faaliyet göze çarpmaktadır. Bilhassa konferans, gösterit, spor, müzik kollarının çalışması cidden takdire şayandır. 1-Konferanslar: Biri halkı, diğeri münevver gençliği yetiştirmek ve fikir seviyelerini yükseltmek maksadı ile her hafta...

0

KKTC’de Girne’ye Bağlı Şirinevler Köyü Monografisi

Monografi çalışmaları, Halkbilimi’nin vazgeçilmez bir parçasıdır. Halkbilimi alanındaki monografiler, insanların toplumsal yaşantıları ve ortaya koymuş oldukları maddî ve manevî kültür unsurları hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olmamızı sağlar. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla, Kuzey...

0

Türk Muhafazakarlığında Bir Cevelan

Türk muhafazakârlığı konusunda bir çalışma dizisinin ilk ayağı olarak düşünülen bu kitap, klasik Türk muhafazakârlığı literatürünün yörüngesine odaklanıyor. Yer yer teknik ve tasvir edici olsa da, literatürün gelişimi, Türk muhafazakârlığının temalarıyla figürlerinin analiz edilmesi,...

0

Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar

Sosyal eşitsizlikleri yakından izleyen ve bu eşitsizliğe müdahale etmekle görevli sosyal hizmet, aynı zamanda toplumun verili yapısını analiz etmeyi, toplumsal haksızlıkları eleştirmeyi ve toplumda yaşayan insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Toplumda zayıf durumda olan ve...

0

Modernliğin Hikmetinden Sual

 Ülkemizin önde gelen ilim ve fikir adamlarından Bedri Gencer, çığır-açıcı çalışmalarıyla modernleşmenin özünde hikmetten uzaklaşma süreci olduğunu keşf ettikten sonra modernlikten çıkış ümidiyle hikmetin yeniden keşfine koyuldu ve böylece “modernliğin hikmetinden sual” edenlerin kapısını...

0

Gönüllü Emeği ve İş Hukuku

 Modern toplumların önemli bir özelliği olarak kabul edilen gönüllülük, hukuken bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünün yansımalarından biri olup, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde gönüllü çalışma konusu olabilen hizmetler çok büyük bir çeşitlilik göstermekte olup,...

0

Hayatın Dokusundaki Kapitalizm Sermaye Birikimi ve Ekoloji

Bu kitabın odak noktası kapitalizmdir: Para. İklim. Gıda. Emek. Başka bir deyişle bu kitap, sermayenin mantığını, kapitalizmin tarihini ve kapitalist uygarlığın tarihini incelemektedir. Kapitalist uygarlık, insanları doğadan ayrıştırmadı, aksine bireysel yaşamları sıkı sıkıya birbirine...

0

Çanakkale’nin Bazı Köylerinde Toplumsal Yapı Araştırmaları

Sosyal bilimlerde teori, pratikten elde edilmektedir. Pratiğe dayanmayan bir teori, bilimsel bir içerikten yoksundur. Kaldı ki, pratiğe dayanıyor olması bile teoriden kuşku duymayacağımız anlamına gelmeyecektir. Çünkü yaşam, sürekli olarak değişmektedir. İncelediğimiz olguyu etkileyen değişkenler...

0

Tarihi Geçmişi ve Eserleriyle Avanos

Avanos, Anadolu’daki en eski yerleşim alanlarından birisidir. Türkler gelmeden önce pek çok farklı kavimler buralarda yaşamış ve kendi medeniyetlerini kurmuşlardır. Savaşların, istilaların, doğal afetlerin neticesinde kütleler halinde hareket eden kavimlerin bir kısmı gelip geçerken...